طراحی بسته‌بندی روغن‌های گیاهی نازگل

طراحی بسته‌بندی
جعبه 30ml روغن های گیاهی نازگل
کارفرما: شرکت نازگل

Packaging design
Client: Nazgol
2021

طراحی بسته‌بندی
جعبه 30ml روغن های گیاهی نازگل
کارفرما: شرکت نازگل

Packaging design
Client: Nazgol
2021